Головна | Регістрація | Вхід | RSSЧетвер, 18.08.2022, 04:31

Ви ввійшли як Гость
Група "Гости"

Меню сайту
Віртуальнийкабінет
...
Нова школа
Самоврядування
...
Календар Педпреса
Календар України
Погода
Кучаків

Державна підсумкова атестація у старшій школі (Частина І)

Відповідно до п. 6.1 Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 18.02.08 № 94, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.02.08 № 151/14842) у новій редакції, що затверджено наказом від 21.12.2009 №1151, зареєстровано у Міністерстві юстиції України 18 січня 2010 року № 39/17334, бали за атестацію у старшій школі виставляються за результатами шкільних підсумкових контрольних робіт.
Підсумкові контрольні роботи у старшій школі проводяться з трьох предметів: української мови (переказ, обов’язково), математики або історії України (обов’язково) та одного предмета з інваріантної складової навчального плану за вибором учнів. У загальноосвітніх навчальних закладах (класах, групах) з профільним навчанням проводяться підсумкові контрольні роботи з предмета за вибором відповідно до профільної підготовки. У навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин предметом за вибором може бути мова навчання.
Порядок проведення шкільних підсумкових контрольних робіт визначається МОН.
Бали за підсумкові контрольні роботи виставляються у класному журналі у колонку з написом «ДПА» без зазначення дати після колонки з написом «Річна».
Випускникам, які звільнені від проходження державної підсумкової атестації, робиться запис (звільнений (а)).
Результати підсумкових контрольних робіт виставляються у додатки до атестатів про повну загальну середню освіту у графі «державна підсумкова атестація» та враховуються при визначенні середнього балу атестата.
Одинадцятикласники, які хворіли під час проведення підсумкових контрольних робіт (державної підсумкової атестації), зобов'язані надати медичну довідку, на підставі якої їм надається право пройти її в інші терміни.
Державна підсумкова атестація з української мови є обов’язковою і проводиться у формі переказу за текстом, визначеним Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій за посібником: «Українська мова та література. Збірник текстів для переказів із творчими завданнями. Державна підсумкова атестація. 11 клас» / Укл. Г.Т. Шелехова, В.І. Новосьолова, Л.В. Плетньова, А.В. Ярмолюк. — К.: Генеза, 2009, 2010.
Тексти цього збірника відповідають навчально-методичним вимогам до докладного переказу, що в повному обсязі дає змогу перевірити формування в учнів комунікативних умінь (сприйняття почутої інформації, докладне її відтворення, самостійне визначення предмета й завдань висловлювання, добір для їх вирішення потрібних мовних засобів тощо) та орфографічних і пунктуаційних навичок.
На виконання завдання підсумкової контрольної роботи державної підсумкової атестації з української мови в 11 класі відводиться 90 хвилин, протягом яких учні докладно відтворюють первинний текст запропонованого переказу з урахуванням його смислової і структурної цілісності (без додаткового творчого завдання). Переказ проводиться за традиційною методикою.
Шкільну підсумкову контрольну роботу з історії України обов’язково виконують випускники, які навчалися в класах філологічного, суспільно-гуманітарного, художньо-естетичного та спортивного напрямів.
Контрольна робота з історії України проводитиметься в письмовій формі за збірником, рекомендованим Міністерством освіти і науки України: «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з історії України. 11 клас» Укл. В.Власов, С.Кульчицький. — К.: Літера. ЛТД, 2010 р.
Збірник містить 10 варіантів по 10 тестових завдань різної форми в кожному варіанті: завдання з вибором однієї правильної відповіді; кількох правильних відповідей; завдання на встановлення відповідності; на встановлення правильної послідовності; завдання відкритої форми з короткою відповіддю; завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Завдання стосуються різних аспектів вітчизняної історії: державного, політичного, розвитку економіки, соціальних відносин, суспільного, культурного розвитку, зовнішньополітичних стосунків.
Завдання збірника спрямовані на виявлення в учнів рівня сформованості предметних компетентностей. Перше завдання всіх варіантів контрольних робіт перевіряє рівень сформованості просторової компетенції та картографічних умінь. Друге та третє завдання передбачають перевірку рівня сформованості хронологічної компетентності школярів. Учні мають встановити хронологічну послідовність подій та визначити дату на основі певних подій, явищ, процесів.
Наступні завдання перевіряють рівень сформованості у школярів логічної та інформаційної компетентностей. Оцінюються вміння учнів співвідносити факти (події) з історичними процесами; застосовувати поняття та терміни для пояснення історичних явищ, встановлювати причини та наслідки подій; з’ясовувати та визначати характерні ознаки подій, процесів; систематизувати факти, які пов’язані з характеристикою (діяльністю) історичних осіб.
Останнє завдання підсумкових контрольних робіт передбачає оцінювання у випускників рівня сформованості інформаційної та аксіологічної компетентностей на основі аналізу фрагмента історичного джерела. Тобто ученні повинні вміти пояснити суть описаних у джерелі подій, постатей в історичному контексті, виокремити факти й емоційно-ціннісні судження автора, висловити власні судження про документ та його автора тощо.
Для проведення підсумкових контрольних робіт вчитель обирає варіанти робіт. На виконання завдань відводиться 90 хвилин.
Шкільні підсумкові контрольні роботи  зі всесвітньої історії проводяться також у письмовій формі за «Збірником  завдань із всесвітньої історії для державної підсумкової атестації. 11 клас.». Укл. Т.Ладиченко. — К.: Літера. ЛТД,  2010 р.
Збірник містить тестові завдання різної форми: завдання з вибором однієї відповіді; завдання з вибором кількох правильних відповідей; завдання на встановлення відповідності; завдання на встановлення правильної послідовності; завдання відкритої форми з короткою відповіддю; завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю.
Завдання охоплюють всі сфери життєдіяльності суспільства: соціально-економічну, політичну, культурну, особливий наголос робиться на характеристиці історичних осіб. Оцінюються знання учнями основних понять, сучасних підходів до аналізу розвитку людства у ХХ столітті, вміння визначати вплив загальносвітових процесів на Україну та роль України в розвитку світової цивілізації, вміння аналізувати історичні події, формулювати й аргументувати власну думку щодо них, висловлювати своє ставлення до історичних явищ і осіб.
Для проведення підсумкових контрольних робіт вчитель на власний розсуд обирає варіанти робіт. На виконання завдань відводиться 90 хвилин.   
У профільних класах передбачається проведення підсумкових контрольних робіт з правознавства за збірником «Завдання з правознавства для державної підсумкової атестації учнів профільних 11-х класів». Авт. Ремех Т.О. — К.: Книги України ЛТД, 2010р.
Збірник складається з десяти варіантів контрольних робіт.
Кожен варіант містить тестові завдання на вибір правильної відповіді, завдання на порівняння юридичних понять, складання схем, юридичну задачу та творче завдання.
Порівняння юридичних понять передбачає уміння учнів визначати їх спільні та відмінні ознаки; складання схем — графічне представлення юридичних явищ, процедур; розв’язанні юридичних задач — уміння застосовувати правові знання для розв’язання спірного питання чи аналізу правової ситуації. Завдання творчого характеру оцінюють уміння учнів представити власні судження щодо юридичних подій та явищ.
На виконання контрольних робіт відводиться 90 хвилин.
У профільних класах передбачені також підсумкові контрольні роботи з курсів «Людина і світ», «Людина і суспільство», «Основи філософії». Вони мають на меті виявити рівень опанування учнями суспільствознавчих знань; рівень сформованості в них критичного мислення; навичок оцінювання суспільних явищ і процесів, життєвих та прикладних особистісно-життєтворчих, соціалізуючих, комунікативних, інтелектуально-інформаційних умінь.
Контрольні роботи виконуються за «Збірником завдань для державної підсумкової атестації для учнів профільних 11-х класів з курсів «Людина і світ», «Людина і суспільство», «Основи філософії». Авт. Бакка Т.В., Мелещенко Т. В. — К.: Книги України ЛТД, 2010р. Завдання контрольної роботи містять основні філософські, політологічні, культурологічні та економічні питання і складаються із п’яти блоків. Робота оцінюється за стобальною шкалою. На виконання контрольної роботи відводиться 90 хвилин.
Шкільні підсумкові роботи з української літератури проводитимуться у формі твору-роздуму (обсягом до 2-х сторінок). На його написання відводиться 90 хвилин.
Твір-роздум має продемонструвати сформованість базових знань з української літератури, уявлення про українську літературу в національному і світовому культурному контекстах, вміння випускників аналізувати тексти, використовувати цитати відповідно до ситуації висловлювання, аргументовано доводити власну думку, створювати письмові висловлення, відображаючи широке розуміння програмового літературного матеріалу.
Теми творів охоплюють матеріал, що вивчався у 10–11 класах і враховують наявність варіативних програм з предмета. Орієнтовний перелік тем для написання підсумкової контрольної роботи у формі твору-роздуму:
Розмаїття людських характерів у повісті Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я».
Проблема життєвого вибору персонажів роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?».
«Любов до стяжання без жодної іншої мети» (проблема гаданих і справжніх життєвих цінностей в українській літературі ХІХ століття).
Пробудження національної свідомості, збереження історичної пам’яті як провідні мотиви в поемі «Мойсей» Івана Франка.
Трагічна доля Івана й Марічки як наслідок конфлікту між мрією та дійсністю (Михайло Коцюбинський. «Тіні забутих предків»).
«Ні! Я жива! Я буду вічно жити! Я в серці маю те, що не вмирає» (за творчістю Лесі Українки).
«Тому роду не буде переводу, в котрому браття милують згоду» (за романом Юрія Яновського «Вершники»).
Трагедія внутрішнього роздвоєння особистості між гуманізмом і абстрактною ідеєю (Микола Хвильовий. «Я (Романтика)»).
Над чим сміється Микола Куліш? (за комедією «Мина Мазайло»).
Чарівний світ дитинства (Олександр Довженко. «Зачарована Десна»).
Митець і суспільство (за романом у віршах Ліни Костенко «Маруся Чурай»).
«Народе мій, до тебе я ще верну» (за творчістю Василя Стуса).
Життєствердний характер, міфологізм і метафоричність поезій Богдана-Ігоря Антонича.
«Вільні теми»:
«Бережіть собори душ своїх» (література і духовність людини).
«Ну що б, здавалося, слова…» (художня література в житті людини).
«Червоне — то любов, а чорне — то журба…» (народні пісні літературного походження в житті людини).
«Ми — це не безліч стандартних «я», а безліч всесвітів різних» (неповторність і цінність кожної людини у творах українських письменників ХХ ст.).
«Ідучи в майбутнє, озираємося в минуле» (сторінки історії в українській літературі ХХ ст.).
«Краса душі, краса любові — найвища на землі краса» (краса почуттів в інтимній ліриці українських поетів кінця ХІХ—ХХ ст.).
«В театрі грать повинні драму, де страждання душі людської тривожить кам’яні серця» (українська драматургія й театр кінця ХІХ—ХХ ст.).
Твір-роздум на одну із запропонованих тем оцінюється відповідно до таких параметрів: повнота розкриття теми; опертя на літературні тексти, вміння їх аналізувати та інтерпретувати; логічна послідовність викладу думок (наведення тези, аргументів, висновку); струнка побудова твору (наявність вступу, основної частини, висновків); структурна цілісність та стильова єдність тексту; переконливість наведених аргументів в основній частині твору; точність, зрозумілість думки, відповідність її мовному оформленню; образне мислення. Критерії оцінювання мають відповідати вимогам чинної програми з урахуванням обсягу твору.
Перелік тем обирають вчителі. Вони вправі скоригувати формулювання поданих тем або додати свої варіанти. Учням пропонується три теми на вибір, які відображають програмовий матеріал 10 і 11 класів, а також «вільна тема», що вимагає відображення морально-етичної проблематики вивченого матеріалу з обов’язковим наведенням прикладів з художніх творів за програмами.
Підсумкові контрольні роботи з курсу зарубіжної літератури проводитимуться у формі — твору-роздуму (обсягом до 2-х сторінок). На виконання завдання відводиться 90 хвилин.
Твір-роздум має відображати сформованість в учнів базових знань з зарубіжної літератури, уявлень про художню літературу як мистецтво слова, уміння висловити свої думки про художній твір, систему образів, характери персонажів, уміння робити цілісний аналіз та інтерпретації до художніх творів, аналізувати різні за своєю жанровою специфікою та стильовими особливостями твори, проявити самостійність суджень, використовувати цитати відповідно до ситуації висловлювання, дібрати потрібну форму вислову, визначати національну своєрідність конкретного тексту.
Теми охоплюють матеріал що вивчався в 10–11 класах і враховують наявність варіативних програм з цього предмета.
Орієнтовний перелік тем для написання підсумкової контрольної роботи із зарубіжної літератури:
Жульєн Сорель і Родіон Раскольніков: шлях від наполеонізму до злочину (за романами Стендаля «Червоне і чорне» і Ф.Достоєвського «Злочин і кара»).
«Золото — гарний слуга, але поганий пан» (за повістю Бальзака «Гобсек»).
«Себе я оспівую…» (за поезією Волта Вітмена).
«Взаємного зв’язку невидимі закони…» (за творами Шарля Бодлера).
«Найперше — музика у слові...» (за творчістю поетів-символістів).
«Мистецтво — дзеркало, що відображає того, хто в нього дивиться, а зовсім не життя» (за романом Оскара Уайльда «Портрет Доріана Грея»).
Чи можна дім Хельмерів назвати ляльковим? (за п’єсою Генріка Ібсена «Ляльковий дім»).
«На рубежі віків мій вік тече…» (за творчістю Райнера Марії Рільке).
«Смішно оснащений ти для цього світу» (за творчістю Франца Кафки).
«Все буде правильно, на цьому побудований світ» (за романом Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита»).
«Чума» — філософська притча письменника-мораліста (за романом Альбера Камю).
Трагедія війни у світовій літературі XX століття.
«Людину можна знищити, а перемогти — неможливо» (за повістю Ернста Міллера Хемінгуея «Старий і море»).
Вільні теми:
«Книжки — кораблі думки, які пливуть від покоління до покоління, несучи в собі коштовний вантаж» (роль художньої літератури в житті сучасної людини).
«Якщо поет дійсно думає словами, то це слова-мелодії, що складаються в мову-музику» (особливості поетичного доробку представників зарубіжної літератури кінця ХІХ — ХХ ст.).
«Усі книжки, усі земні поети — усі зрідні живій душі людській» (світова література й світобачення людини).
«Життя як книга, книга як життя» (роль художньої літератури в моєму житті).
«Душа вимірюється глибиною страждань, як собор — висотою дзвіниць» (неповторність і цінність кожної людини у творах українських письменників ХХ ст.).
Твір-роздум на одну із запропонованих тем оцінюється відповідно до таких параметрів: повнота розкриття теми; опертя на літературні тексти, вміння їх аналізувати та інтерпретувати; логічна послідовність викладу думок (наведення тези, аргументів, висновку); струнка побудова твору (наявність вступу, основної частини, висновків); структурна цілісність та стильова єдність тексту; переконливість наведених аргументів в основній частині твору; точність, зрозумілість думки, адекватність її мовному оформленню; образне мислення.
Перелік тем обирають вчителі. Вони вправі скоригувати формулювання поданих тем або додати свої варіанти. Учням пропонується три теми на вибір, які відображають програмовий матеріал 10 і 11 класів, а також «вільна тема», що вимагає відображення морально-етичної проблематики вивченого матеріалу з обов’язковим наведенням прикладів з художніх творів за програмами.
Шкільна контрольна робота з інтегрованого курсу «Література» буде проводитися у формі твору-мініатюри.
Метою письмової контрольної роботи є перевірка сформованості знань учнів з літератури, розуміння текстів художніх творів, глибина засвоєння їх ідейного-художнього змісту, уміння аналізувати, оцінювати художні твори та літературні явища, висловлювати та доводити власні думки щодо позиції автора, виявлення якості мовленнєвих умінь і навичок учнів, що сформовані в процесі вивчення літератури.
Твір-мініатюра оцінюється за такими критеріями: повнота розкриття теми; уміння аргументувати тезу, робити висновки; дотримання композиційної стрункості висловлювання; оригінальність мислення; точність, виразність, багатство мовлення; орфографічна, пунктуаційна і граматична правильність мовлення; кількість фактичних помилок.
Перелік тем для контрольної роботи визначається Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
До переліку тем мають входити такі, що охоплюють навчальний матеріал 10–11 класів, а також вільна тема. Із запропонованих тем загальноосвітні навчальні заклади обирають для написання твору-мініатюри три теми (дві на літературну та одна на вільну), за одною із яких учні за власним бажанням пишуть письмову контрольну роботу.
Письмова контрольна робота (твір-мініатюра) у загальноосвітніх начальних закладах з навчанням російською мовою проводиться за наступними темами: «Провінційний побут та мораль суспільства у творчості О.Островського (на прикладі одної з вивчених п’єс)», «Маленька людина у безжальному світі» (на прикладі творів російської або зарубіжної літератури ХІХ сторіччя), «Філософські проблеми у ліриці Ф.Тютчева», «Образи-символи та їх значення в п’єсі «Вишневий сад» А.Чехова», «Витоки та основні естетичні принципи символізму (на прикладі творів П.Верлена або С.Маллерме); «Соціальна сатира в романі М.Булгакова «Майстер і Маргарита», «Природа у ліриці С.Єсеніна», «Гімн життю та людині у творчості А.Платонова (на прикладі одного вивченого твору)», «Трагізм світобачення Франца Кафки (за новелою «Перевтілення»), «Моя зустріч з поезією Р.М.Рільке», «Екологічна тема у сучасній літературі», «Герой мого покоління», «Скільки краси є в людині…» (В. Розанов), «Бути людиною — це відчувати свою відповідальність» (А. де Сент-Екзюпері), «Проблема історичної пам'яті в сучасній літературі» (на прикладі вивчених творів письменників ХХ сторіччя).
На проведення письмової контрольної роботи з інтегрованого курсу «Література» відводиться 90 хвилин, обсяг роботи — до 2 стор.
У загальноосвітніх навчальних закладах (класах) з навчанням мовами національних меншин підсумкові контрольні роботи з мови навчання проводяться у формі переказу без творчого завдання.
Тексти переказів:
з мов національних меншин (польської, молдовської, кримськотатарської, угорської) визначаються Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з посібників, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України;
з російської мови — за посібником «Російська мова. Збірник текстів переказів для державної підсумкової атестації (автори Л.В.Мельникова, Г.М.Король — К.: Генеза, 2009, 2010 рр.);
з румунської мови — за посібником «Збірник текстів переказів з творчими завданнями для державної підсумкової атестації з румунської мови» (автор Є.М.Маноїл — Чернівці: Технодрук, 2008 р.).
На виконання завдання з мови навчання відводиться 90 хвилин. Відлік часу розпочинається після другого прочитання вчителем тексту переказу.
Підсумкові контрольні роботи з іноземних мов проводяться з метою визначення рівня оволодіння випускниками основними видами мовленнєвої діяльності (читання, письмо).
Контрольні роботи проводяться за збірниками завдань. «Збірник для державної підсумкової атестації з іноземних мов. 11 клас». Упор. Коваленко О.Я. та інші. — К.: Генеза, 2010 р., який містить по 30 варіантів завдань з кожної мови. Кожен варіант завдання складається з двох частин (читання та письмо). Завдання для письма є однаковими для всіх мов.
Перше завдання передбачає перевірку рівня сформованості в учнів умінь і навичок читання. Оцінюється рівень розуміння прочитаного матеріалу, визначення за контекстом значення незнайомих слів, вміння виокремлювати ключові слова, узагальнювати зміст прочитаного.
Основними джерелами текстів є статті з журналів і газет, брошур і проспектів, інструкції, програми телебачення та радіо, театру і кіно, уривки з художніх творів. Тексти містять певну кількість незнайомих слів. Зазвичай тлумачення незнайомих слів не подається. Розуміння прочитаного тексту перевіряється шляхом письмового переказу (5–6 речень).
Друге завдання передбачає перевірку сформованості рівня писемної мовленнєвої компетенції учнів, їх лексико-граматичних навичок, ступеню засвоєння ними системних знань про мову як засобу вираження думок і почуттів людини; мовних та мовленнєвих умінь і навичок; словниковий запас учнів, усталених висловів, що відображають життя народу, мова якого вивчається. Обсяг письмового повідомлення не перевищує 15 речень.
Правильність виконання завдань оцінюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.
Завдання учні виконують на аркушах зі штампом відповідного загальноосвітнього навчального закладу.
Варіанти контрольних робіт добираються вчителем. На проведення підсумкової контрольної роботи відводиться 1 академічна година.
Випускникам загальноосвітніх навчальних закладів, які мають міжнародний сертифікат (диплом) мовного іспиту (Kleines Deutches Sprachdiplom (KDS) — німецька мова; DELF/DALF — французька мова; IELTS, TOEFL, Cambridge ESOL (B-1, B-2) — англійська мова; D.E.L.E. — іспанська мова) зазначені вище іспити зараховуються як підсумкові контрольні роботи. У додаток до атестата про повну загальну середню освіту виставляються річна та атестаційна оцінки з цих предметів 12 балів.
Підсумкові контрольні роботи з математики проводяться обов’язково для класів з поглибленим вивченням математики та класів універсального, природничо-математичного, економічного, інформаційно-технологічного профілів, у яких час, відведений на вивчення математики, становить не менше 4 годин на тиждень.
Підсумкові контрольні роботи з математики (інтегрований іспит з алгебри та початків аналізу і геометрії) проводяться за збірником «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики. 11клас. Книга 1. Книга 2». авт. Бурда М.І. та інші, — Х.: Гімназія, 2008 р.
Посібник містить 100 варіантів атестаційних робіт, кожен з яких складається з чотирьох частин, які відрізняються за складністю та формою тестових завдань. Перша частина розміщена в книзі 1 посібника, а друга, третя і четверта частини — у книзі 2.
У першій частині атестаційної роботи запропоновано 16 завдань (12 завдань з алгебри та початків аналізу і 4 завдання з геометрії) з вибором однієї правильної відповіді. Для кожного тестового завдання з вибором відповіді подано чотири варіанти відповідей, з яких тільки одна правильна. Завдання з вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо в бланку відповідей указана тільки одна літера, якою позначена правильна відповідь. При цьому учень не повинен наводити будь-які міркування, що пояснюють його вибір.
Правильне розв’язання кожного завдання цього блоку оцінюється одним балом.
Друга частина атестаційної роботи складається із 8 завдань (6 завдань з алгебри та початків аналізу і 2 завдання з геометрії) відкритої форми з короткою відповіддю. Таке завдання вважається виконаним правильно, якщо в бланку відповідей записана правильна відповідь (наприклад, число, вираз, корені рівняння тощо). Усі необхідні обчислення, перетворення тощо учні виконують у чернетках.
Правильне розв’язання кожного із завдань цього блоку оцінюється двома балами.
Третя частина атестаційної роботи складається із 3 завдань (2 завдання з алгебри та початків аналізу і 1 завдання з геометрії) відкритої форми з розгорнутою відповіддю, що відповідають достатньому і високому рівням навчальних досягнень.
Четверта частина атестаційної роботи складається із 4 завдань (3 завдання з алгебри та початків аналізу і 1 завдання з геометрії) відкритої форми з розгорнутою відповіддю.
Завдання третьої та четвертої частин вважаються виконаними правильно, якщо учень навів розгорнутий запис розв’язування завдання з обґрунтуванням кожного етапу та дав правильну відповідь. Правильність виконання завдань третьої та четвертої частин оцінює вчитель відповідно до критеріїв оцінювання завдань. Правильне розв’язання кожного із завдань цього блоку оцінюється чотирма балами.
Учні загальноосвітніх класів, у яких на вивчення математики відводиться 4–5 годин на тиждень, виконують 16 завдань першої частини (12 завдань з алгебри та початків аналізу і 4 завдання з геометрії), 5 завдань другої частини (4 завдання з алгебри та початків аналізу і 1 завдання з геометрії) та 2 завдання третьої частини (1 завдання з алгебри та початків аналізу і 1 завдання з геометрії); учні класів з поглибленим вивченням математики виконують завдання першої, другої, третьої та четвертої частин; учні профільних класів, у яких на вивчення математики відводиться 6–7 годин на тиждень, виконують завдання першої, другої, третьої частин та одне завдання четвертої частини за своїм вибором.
Варіанти завдань першої та другої частин підсумкової контрольної роботи добирають загальноосвітні навчальні заклади, третьої та четвертої частин — Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій за вказаним посібником.
Кількість варіантів першої та другої частин контрольної роботи добираються за чисельністю учнів у класі. Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій визначають не менше чотирьох варіантів третьої та четвертої частин контрольної роботи.
Кожен учень у класі виконує окремий варіант першої та другої частин контрольної роботи та один із варіантів, запропонованих класу, третьої та четвертої частини.
Дату проведення підсумкових контрольних робіт визначають Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з урахуванням рекомендацій МОН.
Для учнів загальноосвітніх класів на проведення підсумкової контрольної роботи передбачено 90 хвилин. Учні профільних класів та класів з поглибленим вивченням математики виконують атестаційну роботу протягом 180 хвилин.
Підсумкові контрольні роботи з хімії проводяться за завданнями з навчального посібника «Завдання для державної підсумкової атестації з хімії за курс старшої школи». Укл. Дубовик О.А. — Т.: Мандрівець, 2010р.
Посібник містить 20 варіантів атестаційних робіт. Кожен учень у класі виконує окремий варіант завдання. Варіанти завдань атестаційної роботи добирають вчителі.
Кожний варіант контрольної роботи включає завдання з різних розділів навчальної програми. Серед них: завдання в тестовій формі (завдання з вибором однієї правильної відповіді, завдання на встановлення відповідності, завдання на встановлення правильної послідовності), завдання відкритої форми (наприклад, завдання на відтворення генетичного зв’язку між класами неорганічних і органічних сполук; на складання рівнянь окисно-відновних реакцій та електронних балансів до них, реакцій йонного обміну в молекулярній та йонній формі; на складання електронних та структурних формул молекул тощо); задачі різних типів, які передбачають розгорнутий запис розв’язування завдання з обґрунтуванням кожного етапу (пропонуються типи задач, що передбачені навчальною програмою з хімії для загальноосвітніх навчальних закладів).
На виконання завдань відводиться 90 хвилин. Відлік часу розпочинатиметься після оголошення завдань. Під час контрольних робіт учні не можуть користуватися додатковою літературою (таблицями, посібниками тощо), оскільки всі необхідні довідкові матеріали містяться у збірнику. Для проведення обчислень учням дозволяється користуватися калькулятором.
Підсумкові контрольні роботи з біології проводяться за завданнями з навчального посібника «Завдання для державної підсумкової атестації з біології за курс старшої школи». Авт. Данилова О.В., Данилов С.А. — К.: Генеза, 2008, 2010 рр.
Збірник містить різнорівневі завдання, що охоплюють навчальний матеріал 10–11 класів. Завдання перших двох рівнів складності орієнтовані на визначення рівня навчальних досягнень репродуктивного характеру. Завдання достатнього рівня складності перевіряють уміння школярів характеризувати біологічні явища і процеси, розв’язувати типові біологічні вправи та задачі. Завдання високого рівня складності мають узагальнюючий характер і вимагають уміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки.
Завдання для контрольних робіт та кількість їх варіантів визначає вчитель, комплектуючи кожний варіант із 32 завдань за такою схемою: 12 завдань початкового рівня складності; 12 завдань середнього рівня складності; 6 завдань достатнього рівня складності; 2 завдання високого рівня складності. Максимальна оцінка за кожен рівень — 3 бали.
Для проведення атестації пропонується добирати завдання з таких розділів збірника: «Універсальні властивості організмів», «Структурна складність і впорядкованість організмів», «Віруси», «Тканини багатоклітинних організмів», «Організм», «Спадковість і мінливість організмів», «Розмноження та індивідуальний розвиток організмів», «Надорганізменні системи», «Основи вчення про біосферу».
Під час контрольних робіт учні не можуть користуватися додатковою літературою (таблицями, посібниками тощо), оскільки всі необхідні довідкові матеріали містяться у збірнику. Для проведення обчислень учням дозволяється користуватися калькулятором.
На виконання завдань відводиться 90 хвилин.
Метою підсумкової контрольної роботи з географії є виявлення рівня навчальних досягнень школярів із географії за курс основної та старшої школи. Учні мають продемонструвати сформовані знання про географічну картину світу, які спираються на положення теорії взаємодії суспільства і природи, географічного поділу праці, на розкриття глобальних та регіональних явищ і процесів; цілісне уявлення про навколишній світ. Відповіді випускників ґрунтуються на використанні планів типових характеристик географічних територій та об’єктів, матеріалів із засобів масової інформації та науково-популярної літератури. Такий підхід сприятиме актуалізації навчально-пізнавальної, комунікативної та інформаційної компетенцій школярів і поглиблюватиме загальнокультурні надбання старшокласників.
Контрольна робота проводитиметься за завданнями з навчальних збірників «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з географії за курс основної та старшої школи», Авт. Ковальчук Г.О., Паламарчук Л.Б., Скуратович О.Я. — Х.: Гімназія. 2006, 2007, 2008 рр. та «Географія. Збірник завдань для державної підсумкової атестації. 11 клас. / Гільберг Т.Г., Бочко І.І., Паламарчук Л.Б. — Х.: «Ранок», 2010. Збірники укладено відповідно до чинної навчальної програми. Вони містять завдання різного типу та рівня складності.
Завдання для контрольної роботи добирає вчитель. При доборі завдань мають бути охоплені різні розділи навчальної програми з 6-го по 10-й клас, але перевага (30% від загальної кількості) надається навчальному матеріалу за курс 10-го класу. На виконання завдань відводиться 90 хвилин.
Підсумкова контрольна робота з основ економіки проводиться за посібниками «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з економіки для учнів 11 класів». Авт. Горленко Г.О. — Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2010 р. та «Економіка. Збірник завдань для державної підсумкової атестації для учнів 11 класів». Авт.Часнікова.О.В. — Х.: Ранок, 2010 р.
Завдання для контрольної роботи добирає вчитель таким чином, щоб мати можливість перевірити рівень навчальних досягнень школярів на розуміння основних економічних понять і законів, вміння аналізувати економічні явища, аргументувати прикладами власну думку; висловлювати власне ставлення до подій, що відбуваються в сучасній економіці.
На виконання завдань відводиться 90 хвилин.
На виконання завдань підсумкових контрольних робіт з фізики та астрономії також відводиться 90 хвилин.
Завдання для підсумкової контрольної роботи з фізики добираються зі «Збірника різнорівневих завдань для державної підсумкової атестації з фізики». За ред. Гельфгата І.М. — Х: Гімназія, 2007, 2008, 2009. Збірник містить тестові завдання закритої і відкритої форми відповідно до різних рівнів складності та охоплюють основні 17 розділів курсу фізики.
Номер кожного завдання збірника складається з двох чисел, розділених літерою (П, С, Д, В). Перше число (від 1 до 17) відповідає номеру розділу; літера — рівню навчальних досягнень Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (П — початковий, С — середній, Д — достатній, В — високий); друге число — порядковий номер завдання у відповідній частині розділу. Запитання початкового, середнього і достатнього рівнів подано у формі тестових завдань з вибором однієї правильної відповіді. Завдання високого рівня є завданням з відкритою відповіддю.
Для проведення підсумкової контрольної роботи пропонуються 6 варіантів завдань, які формуються вчителями фізики загальноосвітнього навчального закладу. Варіант складається з 12 завдань, кожне з яких охоплює навчальних матеріал одного із розділів збірника, таким чином: по 4 завдання з початкового та середнього рівнів, по 2 завдання із достатнього та високого рівнів. Із завдань високого рівня пропонуються по одній чотирьохбальній та п’ятибальній задачі.
Запропонована система різнорівневих завдань передбачає виконан¬ня учнями різноманітних розумових операцій: від упізнавання явищ природи (на початковому рівні) до складного аналізу та синтезу (на високому рівні).
Під час контрольної роботи учні не можуть користуватися додатковою літературою (таблицями, посібниками тощо), оскільки всі необхідні довідкові дані наведено наприкінці збірника. Для проведення обчислень учням дозволяється користуватися калькуляторами.
Підсумкова контрольна робота з астрономії проводиться за навчальним посібником «Збірник різнорівневих завдань для державної підсумкової атестації з астрономії». Авт. Казанцев А.М., Крячко І.П. –Х: Гімназія, 2008 р. за 6 варіантами. Для її проведення вчитель добирає завдання, що складається з 15 запитань із запропонованого збірника. Вони охоплюють усі теми шкільного курсу астрономії. З них: шість запитань — початкового рівня та по три — середнього, достатнього та високого рівнів.
Нумерація запитань у збірнику подано так: на першому місці вказано номер теми; на другому — рівень складності (1 — початковий, 2 — середній, 3 — достатній, 4 — високий); на третьому — порядковий номер запитання.
У своїх відповідях учні мають послугуватися науковою термінологією, оцінювати і застосовувати відомі зі шкільного курсу астрономії різноманітні факти і теорії, розв’язувати типові задачі, використовувати набуті знання в нестандартних ситуаціях.
Підсумкова контрольна робота з інформатики проводитися у тестовій формі (бланкове або комп’ютерне тестування) за посібником «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з інформатики. 11 клас». Авт. Бодрик О.О., Захар О.Г., Потапова Ж.В. —Х.: Ранок, 2010 р.
Кожен варіант контрольної роботи складається з трьох частин, що відрізняються за складністю та формою тестових завдань.
Форма входу
Перекласти

Выбрать язык / Choose language:
Russian
English
French
German
Japanese
Italian
Portuguese
Spanish
Danish
Chinese
Korean
Arabic
Czech
Estonian
Belarusian
Latvian
Greek
Finnish
Serbian
Bulgarian
Turkish
Ми на Facebook
Пошук
Календар
«  Серпень 2022  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Архів записів
Радимо відвідати
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Кучаківська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені гетьмана Івана Сулими © 2022